RESEVILLKOR

Villkor för våra Nepalresor

När du köper en resa av Far Away Adventures gäller svensk konsumentlagstiftning. Det innefattar bland annat paketreselagen och resegarantilagen. Det betyder att om en resa blir avbruten eller inställd kan ersättning utbetalas ur resegarantin. Vid tvister finns klara regler om vad som gäller för dig som konsument.
De allmänna och särskilda resevillkoren reglerar, tillsammans med de upplysningar som Far Away Adventures tillhandahåller, avtalet mellan resenären och arrangören.

I avtalet ingår också särskild information som resenären fått avseende ändringar eller kompletteringar av ovanstående dokument. Villkoren följer bestämmelserna i Lagen om Paketresor. I de fall då de allmänna och särskilda villkoren är motstridiga gäller de särskilda villkoren. Nedan följer särskilda resevillkor för resa med Far Away Adventures.

Adressändring

Resenären ska hålla Far Away Adventures underrättad om eventuell adressändring så att ändrade avgångstider o dylikt kan meddelas.

Avbeställningsskydd

Far Away Adventures erbjuder inte avbeställningsskydd, men rekommenderar att du ordnar ett sådant genom ditt försäkringsbolag ifall att du eller någon närstående skulle bli sjuk innan resan.

Avbokning av resa

Nedanstående gränser och belopp gäller om du avbokar din resa

Avbeställning tidigare än 60 dagar före avresedagen

Resenären betalar 600 kr. Resterande anmälningsavgift återbetalas.

Avbeställning 60 dagar eller senare, men tidigare än 30 dagar före avresedagen

Resenären betalar 25% av resans pris.

Avbeställning 30 dagar eller senare, men tidigare än 14 dagar före avresedagen

Resenären betalar 75% av resans pris.

Avbeställning 14 dagar eller senare

Resenären betalar 100% av resans pris.

Betalning av resa

Betalning sker vid två tillfällen. För att din anmälan ska vara giltig ska anmälningsavgift betalas in senast fjorton dagar efter anmälan. Vi skickar ut resevillkor. Anmälningsavgiftens storlek är 2000 kr/person. Slutbetalning skall göras senast 40 dagar innan avresa. Sker anmälan senare än 30 dagar innan avresa ska hela resans pris inbetalas inom 3 dagar.

Flyg

Vi hjälper till med bokning av flygresa om så önskas.

Försäkringar

Du måste ha en heltäckande försäkring som ger fullgott skydd vid sjukdom och olycksfall. Detta är ett villkor för deltagande i resan. Se till att du är försäkrad för den höjd du ska vistas på och för de aktiviteter du ska utföra. Försäkringen ska dessutom täcka kostnader vid eventuell helikoptertransport och hemtransport.

Minimiantal deltagare

För varje resa finns minimiantal resenärer för att vi ska kunna genomföra resan. Vid de tillfällen detta antal inte uppfylls erbjuds ofta resenären att genomföra resan mot pristillägg. Om prishöjningen överstiger 5% har resenären rätt att säga upp avtalet. Om resan ställs in meddelas detta senast 30 dagar före avresa.

Pass och visum

På samtliga våra resor krävs pass och visum. För en resa till Nepal måste ditt pass vara giltigt minst sex månader efter inresan i landet.  Kostnaden för visum ingår inte i resans pris.

Personuppgifter

Inför bokning av en resa ber vi om vissa personuppgifter för att uppfylla avtalet mellan dig och Far Away Adventures. Ditt namn och dina kontaktuppgifter behöver vi också för att informera dig om detaljer inför resan. Efter att du bokat in dig på en utlandsresa ber vi dig också om passnummer, födelsedatum, kontaktperson i Sverige med dess telefonnummer och epost, försäkringsbolag, försäkringsbolagets telefonnummer från utlandet, försäkringsnummer, flightnummer / datum / tider för ankomst och avfärd, medicinska problem, allergier och speciell diet. Dessa uppgifter skickar vi till lokal samarbetspartner och guide för att de eller vi ska kunna få ta på dig på resan, tillgodose dina behov och önskemål om speciell diet samt för att kunna assistera dig och försäkringsbolag/sjukhus vid en eventuell olycka. Dina uppgifter sparas i våra register/epost i max två år efter avslutad resa. Du har alltid möjlighet att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig. Far Away Adventures är skyldigt att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Inka Gurung är ansvarig för hanteringen av personuppgifter på Far Away Adventures. Kontakt: inka@farawayadventures.com / 073 814 05 70. Alla våra kunder får kontinuerligt ett kostnadsfritt nyhetsbrev via epost men det finns alltid möjlighet att avregistrera sig i nyhetsbrevet.

Reklamation

Skadestånd eller yrkande av prisavdrag ska skriftligen vara Far Away Adventures tillhanda senast två månader efter hemkomst.

Ändring av resans pris

Vi förbehåller oss rätten att korrigera priset på resan vid större förändringar av resans kostnader. Som förändringar räknas bl. a ändringar av transportkostnader och valutakurser. Eventuella förändringar av priset meddelas alltid resenären så fort som möjligt, dock senast 30 dagar innan avresa.

Ändring av avtalsvillkor och resans utformning

Resornas upplägg är av sådan karaktär att det är omöjligt att garantera att resplanen följs till hundra procent. Resplanen är därför alltid preliminär. Detta villkor måste accepteras av resenären. Far Away Adventures förbehåller sig rätten att göra ändringar av för resorna gällande avtalsvillkor.

Förändringar av resplanen kan ske av många anledningar. Det kan handla om väderförutsättningar, de lokala myndigheternas påverkan, utställning av tillstånd m.m. Det händer att flygbolagen ändrar sina flygtider och till och med linjesträckningar. Vi kan även bli tvungna att ändra angivna hotell eller transportmedel av olika anledningar. Vid förekommande fall är det Far Away Adventures ambition att finna en likvärdig ersättning.

Om resenären väljer att inte utnyttja angivna hotell och transporter, eller lämnar gruppen under resans gång kan ingen återbetalning ske. Vidare frånsäger sig arrangören ekonomiskt ansvar för händelser som kan rubriceras som force-majeur.

Far Away Adventures följer utvecklingen på resmålen. Resorna är inte statiska. Därför är vi alltid beredda att förändra resorna för att göra dem än mer intressanta. I de fall vi byter ut en plats i resplanen mot en annan meddelas detta i god tid innan avresa.

Det är inte alltid helt okomplicerat att möta en främmande kultur med dess traditioner och lagar. Vi besöker de mest olikartade kulturer med ambitionen att väcka förståelse och vidga kunskaperna om omvärlden. För att visa respekt, och bli respekterad, är det nödvändigt att resenären anpassar sig till den lokala kulturen i den utsträckning som krävs.